خدمت تشخیص احساسات روتیک

برای آزمایش الگوریتم های تشخیص احساسات ما اینجا بهترین نقطه است!